Cennik

Niniejszy Cennik stanowi integralną cześć Regulaminu Serwisu i określa opłaty za usługi („Usługi”) dostępne dla Użytkowników zgodnie z warunkami przewidzianymi w Regulaminie.

1. Wysokość abonamentu miesięcznego za publiczne odtwarzanie utworów będących przedmiotem umów licencyjnych:

a) w obiektach usługowych, lokalach gastronomicznych w szczególności takich jak puby, restauracje, bary, jadłodajnie, fastfoody, sklepy oraz inne obiekty handlowe takie jak markety, supermarkety czy hipermarkety
20 zł. w przypadku, gdy powierzchnia obiektu wynosi do 20 m²
5 zł za każde kolejne 20 m² w przedziale od 20 do 100 m²
10 zł za każde kolejne 50 m² powyżej 100 m²
b) za nagłośnioną powierzchnię ciągów komunikacyjnych w centrach handlowych w szczególności galeriach, halach i innych obiektach wielkopowierzchniowych:
50 zł za pierwsze 500 m² oraz dodatkowo 10 zł za każde kolejne 100 m²
c) w obiektach handlowych na „wolnym powietrzu” w szczególności takich jak targowiska, bazary, jarmarki, giełdy handlowe, stoiska handlowe czy hale targowe:
50 zł za pierwsze nagłośnione 500 m² oraz dodatkowo 10 zł. za każde kolejne 100 m²

2. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu odtwarzania utworów będących przedmiotem umów licencyjnych w przypadku odtwarzania utworów na targach, wystawach, festynach, imprezach rekreacyjnych lub sportowych, w których liczba uczestników wynosi:

od 1 do 100 – 10 zł za każdy dzień
od 101 do 200 – 15 zł za każdy dzień
od 201 do 500 – 20 zł za każdy dzień
oraz dodatkowo 10 zł za każde kolejne 500 uczestników powyżej pierwszych 500 uczestników

3. Licencjobiorca, polecając Licencjodawcy osobę, która zawrze z Licencjodawcą Umowę udzielenia licencji, uprawniony jest do otrzymania rabatu w wysokości 10% abonamentu Licencjobiorcy za każdego poleconego kontrahenta Licencjodawcy
Suma wszystkich udzielonych rabatów nie może przekroczyć 50% abonamentu Licencjobiorcy.

4. Licencjodawca przewiduje ponadto rabaty:

a) za płatność kwartalną z góry w wysokości 3% abonamentu Licencjobiorcy
b) za płatność półroczną z góry w wysokości 6% abonamentu Licencjobiorcy
c) za płatność roczną z góry w wysokości 10% abonamentu Licencjobiorcy.

5. Dostęp on-line do internetowej bazy utworów i szafy grającej.

a) Licencjobiorca otrzymuje dostęp do bazy utworów mp3 na stronie internetowej www.faiplaymusic.pl po zalogowaniu w cenie opłaconego abonamentu za korzystanie z utworów muzycznych i słowno-muzycznych na rzecz licencjodawcy.

b) Dostęp do usługi – „wirtualna szafa grająca” Licencjobiorca może otrzymać w cenie 5 zł miesięcznie, która to cena po zamówieniu dostępu zostanie każdorazowo doliczona do ceny abonamentu.

6. Nagranie nagrań na płycie CD audio – 5 zł.

7. Ceny przedstawione w niniejszym cenniku aktualne są w przypadku wysyłki dokumentów oraz zawiadomień o których mowa w Umowie udzielenia licencji drogą elektroniczną. W przypadku konieczności nadawania korespondencji przez operatora pocztowego do wysokości abonamentu należy doliczyć koszt 5 zł za każdy wysłany do Licencjobiorcy dokument .

8. Administrator zastrzega możliwość zmiany CENNIKA bez podania przyczyn. Zmiana CENNIKA nie narusza praw Użytkowników do usług zakupionych we wcześniejszych umowach, które będą dostępne na zasadach obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Licencji.

9. Podane ceny są cenami brutto – zawierają 23% podatku VAT